Listayhtiö: Tunne sijoittajasi ja laita sijoittajaviestintä kuntoon!

Avoin sijoittajaviestintä rakentaa luottamusta. Johdonmukainen sijoittajaviestintä rakentaa listayhtiön mainetta ja vaikuttaa merkittävissä määrin sekä markkina-arvoon että osakkeen likviditeettiin. Sijoittajaviestintä on pitkälti odotusten hallintaa ja se suojelee sekä sijoittajia että yhtiötä. Mutta mitä sijoittajat oikeasti ajattelevat listayhtiöistä, niiden johdosta, tulevaisuudennäkymistä sekä viestinnän määrästä ja laadusta?

Haastattelimme Inderesin Business Director Minna Avellania, joka kertoo, miten sijoittajien sielunelämään pääsee sijoittajasentimentissä käsiksi ja kuinka heiltä saatavaa arvokasta tietoa voidaan hyödyntää yhtiön sijoittajaviestinnässä ja toiminnassa laajemminkin. 

Minna, mistä sijoittajasentimentissä on kyse?

Sentimenttikyselyn avulla sijoittajat pystyvät antamaan anonyymisti suoraa palautetta listayhtiöille. Tällä hetkellä kysely mittaa yhtiöiden sijoittajamielikuvaa seitsemällä eri mittarilla: strategian uskottavuus ja selkeys, lähivuosien tuloskasvuodotukset, johdon luotettavuus, pitkän aikavälin houkuttelevuus, kilpailuetujen vahvuus sekä sijoittajaviestinnän laatu ja määrä. 

Yksityissijoittajille on varsin vähän mahdollisuuksia antaa palautetta ja tämä on siihen vajeeseen oiva työkalu. Slider-vastausformaatti on helppokäyttöinen ja nopea. Seuraamme itsekin jatkuvasti markkinoita ja kehitämme palvelua entisestään sekä kysymyksenasettelun että toiminnallisuuden puitteissa. Palveluna olemme ainutlaatuinen, sillä vastaavaa ei ole markkinoilla muita. Olemme saaneet noin 300 000 vastausta sen jälkeen, kun palvelu lanseerattiin alkuvuonna 2019, joten kysyntää on selvästi ollut.

Sijoittajasentimentti löytyy inderes.fi- ja kauppalehti.fi-palveluissa sekä enenevässä määrin myös yhtiöiden omilta kotisivuilta. Jotta data on mahdollisimman ajantasaista, tuloksissa ovat mukana vain viimeisen puolen vuoden aikana annetut vastaukset. 

Mitä yhtiö hyötyy sijoittajien palautteesta?

Reaaliaikainen data antaa vahvistuksen sille, onko yhtiö osannut kertoa toiminnastaan oikealla tavalla tai onko kenties jotain, mitä sijoittajat eivät ymmärrä esimerkiksi strategiatasolla. Joillekin yhtiöille vastaukset ovat saattaneet tulla suurenakin yllätyksenä. Yhtiöt voivatkin valita itselleen verrokkiyhtiötä ja verrata itseään ja sijoittajien vastauksia näitä vastaan. 

Tieto luo systematiikkaa toimintaan. Markkinoinnin puolella dataa on osattu hyödyntää jo pidempään, mutta sijoittajasuhteissa se on edelleen alihyödynnetty voimavara. Tämä näkyy muun muassa siinä, että yhtiöt kaipaavat apua tuloksien hyödyntämisessä ja viemisessä käytäntöön. Itse näen, että IR on asiakaspalvelija, jonka tavoitteena on antaa sijoittajille niin paljon tietoa kuin se pörssiyhtiöiden erikoispiirteet huomioon ottaen on mahdollista. Esimerkiksi poikkeustilanteissa, kuten keväällä 2020, kaikki tieto on tärkeää. 

Viimeisimpänä, muttei vähäisimpänä, on tietenkin yhteys sijoittajiin ja mahdollisuus muokata omaa toimintaa vastaamaan heidän odotuksiaan. 

Minkälaisia havaintoja ja toimintaehdotuksia sinulla on yhtiöille?

Sentimenttitulosten perusteella voisi tiivistetysti sanoa, että jos yhtiön strategiaa pidetään uskottavana ja selkeänä, yhtiö nähdään todennäköisimmin myös hyvänä sijoituskohteena. Parhaat arvosanat saa pitkän aikavälin houkuttelevuus, eniten mielipiteitä jakaa johdon luotettavuus, kun taas huonoimmat arvosanat saa sijoittajaviestinnän määrä. 

Aina asiat eivät mene niin kuin on suunniteltu ja siihenkin on varauduttava. Sijoittajaviestintä on pääosin hyvällä tasolla ja yhtiöissä tehdään lähtökohtaisesti sitä, mitä on luvattu. Sijoittajatarinan tulee olla hyvin kasassa ja sen esille tuomiseen ja seurantaan yhtiöt tarvitsevat sekä työkaluja että tahtotilaa. Isossa kuvassa pyrkimys pitäisi olla markkinaodotusten hallinnassa. Siihen parhaat välineet ovat rehellisyys, läpinäkyvyys ja realistisuus. 


Tiedätkö, miten sijoittajat arvioivat sinun yritystäsi ja miten voit hyödyntää saatua palautetta tehokkaasti? Tarvitsetko apua sijoittajaviestinnän suunnittelussa ja kehittämisessä? Ota yhteyttä, IR Partners auttaa sinua ja yritystäsi sijoittajaviestinnän parhaiden käytäntöjen ja työkalujen hyödyntämisessä sekä IR-ohjelman ja houkuttelevan sijoittajatarinan rakentamisessa.